چقدر باید تمرین کنید؟

وقتی شروع به ورزش میکنید ، تعدادی از عناصر برای فکر کردن در مورد تنظیم برنامه وجود دارد. شما باید بدانید که چه زمانی، چگونه، کجا و، البته، چقدر زمان می برد.

فرکانس، همانطور که در ورزش اشاره دارد، اشاره به چند بار در هفته شما انجام تمرینات قلب و قدرت است. این یک جزء از اصول اولیه FITT است که ما را در ایجاد و تغییر برنامه های تمرینی هدایت می کند.

چقدر باید قلب را انجام دهی؟

چگونه قلب شما را به چندین عامل مختلف بستگی دارد:

چقدر باید وزن خود را افزایش دهید؟

مانند قلب، چقدر اغلب شما بلند می شوید به چندین چیز بستگی دارد:

میخواهید آن را در سیاه و سفید ببینید؟ این برنامه تمرین نمونه را بررسی کنید که همه را با هم ترکیب می کند.