تمرینات ناهار برای نگه داشتن شما مناسب

دیدار با اهداف تناسب اندام شما با تمرینات صبحگاهی

تمرینات ناهار در صورت تردید تمرینات در برنامه شلوغتان، انتخاب خوبی است. نه تنها می توانید تمرین خوبی را در کوتاه مدت دریافت کنید، انرژی خود را برای بقیه روز افزایش خواهید داد.

مشکل این است که تدارکات می تواند یک کابوس باشد. خوشبختانه، برخی از برنامه ریزی و آماده سازی می توانند تمرینات ناهار را یک واقعیت بدانند.

مزایای تمرینات ناهار

تمرینات صبحگاهی ممکن است تمام وقت کار نکنند، اما فقط یک یا دو هفته می تواند به شکاف در تمرینات شما کمک کند یا چندین کالری اضافی را در طول هفته بخورید.

یک تمرین ناهار هم می تواند:

لجستیک یک تمرین ناهار

شما باید برنامه ریزی و آماده سازی بیشتر برای انجام یک تمرین ناهار را انجام دهید تا اینکه به طور معمول برای یک نوع معمولی کار کنید.

به همین دلیل ممکن است بخواهید ابتدا آنها را حداقل نگه دارید. هنگامی که چند بار تمرین می کنید، دقیقا همان چیزی را که شما برای تمرین روز بعد از ظهر نیاز دارید، خواهید فهمید. چند نکته اساسی عبارتند از:

تمرین ناهار شما

اگر زمان زیادی نداشته باشید، تمرینات زیر به شما ایده هایی را می دهد تا بتوانید بیشترین امید را برای خود داشته باشید.

آموزش مدار اگر وقت زیادی نداشته باشید، آموزش مدار یک راه عالی برای ضربه زدن به تمام گروه های عضلانی خود در یک دوره کوتاه است. شما می توانید 6 تا 10 تمرین، یا تمام قلب، قدرت و یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کنید. قبل از رفتن به تمرین بعدی، هر یک را برای یک مجموعه (یا برای یک دوره زمانی) انجام دهید. ایده این است که تمام گروه های عضلانی خود را تحت تاثیر قرار داده و سرعت خود را حفظ کنید تا شدت آن افزایش یابد. در اینجا چند نمونه است:

استراحت تمرین : این تمرین ساده کامل است اگر شما یک راه پله کم مصرف در ساختمان خود و یا مجموعه ای از پله ها در پارک نزدیک:

تمرینات دفتر بدون شکوفایی

اگر در مدت 30 دقیقه خارج شدن از این سوال، مواردی وجود دارد که می توانید روی میز یا دفتر خود انجام دهید تا جریان خون شما حفظ شود: