انواع رایج ترین دوچرخهسواری درد و صدمات

سقوط و سوء مصرف آسیب های دوچرخه سواران

دوچرخه سواری یک روش عالی و کم اثر برای ماندن است، اما بدون خطر درد و آسیب نیست. اغلب درد دوچرخه سواری به علت روش دوچرخه سواری مناسب و یا سوارکاری نامناسب رخ می دهد. مهم است که دوچرخه خود را به بدن خود تنظیم کنید زیرا دوچرخه مناسب می تواند درد و آسیب را از بین ببرد.

بدن فوقانی، بازو و آسیب های دست

بدن فوق العاده شما در معرض آسیب های ناشی از دوچرخه سواری قرار می گیرد.

اما شما همچنین ممکن است صدمات بیش از حد استفاده کنید.

کاهش درد بدن

برخی از مشکلات خاص بدن پایین تر مربوط به دوچرخه سواری وجود دارد.

زانو درد

درد زانو در دوچرخه سواران بسیار رایج است. به منظور درمان علت درد، مهم است که یک ارزیابی و تشخیص درست داشته باشیم. تغییرات کفش و تغییر وضعیت چسبندگی شما ممکن است کمک کند. دلایل متداول درد زانو در ورزشکاران عبارتند از:

درد پا و پا

این آسیب ها عمدتا به دلیل استفاده بیش از حد است.

جراحات رایج

دوچرخه سواران نیز در معرض این درد، درد و آسیب های رایج هستند.

> منبع:

> سنت B. جلوگیری از آسیب های دوچرخه سواری. انجمن ارتوپدی آمریکایی پزشکی ورزشی. http://www.stopsportsinjuries.org/STOP/STOP/Prevent_Injuries/Cycling_Injury_Prevention.aspx