نحوه ی انجام ماریچایاسانا یوگا مطرح می شود

T ype of poses: forward bend

همچنین شناخته شده به عنوان: Marichyasana I

مزایا : شانه ها، پشت، همسترینگ ها و بقیه بدنها را گسترش می دهد.

Marichyasana از سری اولیه Eshtanga مطرح است. این کار در مورد نیمه راه از طریق نشسته های نشسته بعد از آن انجام می شود و همسترینگ با یانا سیرزاسانا گرم شده است. Marichyasana A بوسیله تغییرات B، C و D دنبال می شود، که بیشتر به جلو و تاشو پیچیده می شود.

این مضامین به خاطر ماریچی، یکی از فرزندان خدای خاندان هندو، برهما، نامگذاری شده است.

دستورالعمل ها

 1. شروع به نشستن بلند در کارکنان مطرح .
 2. کمر زانو را خم کنید و پای پا راست خود را بپوشانید. فاصله را بین پا و ران مخالف خود را در فاصله ی دست قرار دهید.
 3. پای چپ خود را بلند کنید و با پاها خم شوید.
 4. بازوی راست خود را به سمت پای چپ خود منتقل کنید. به جای گرفتن دست چپ خود، کف دست راست خود را به سمت راست مات خود را با انگشت شست خود را به پایین.
 5. دست راست خود را در اطراف جلوی سینه راست قرار دهید. بازو و شانه شما پیش می آید تا این امکان را به وجود آورد.
 6. بازوی چپ خود را به سمت سقف رسانده و سینه خود را به سمت چپ باز کنید تا بازوی راست خود را در موقعیت خود قرار دهید.
 7. دست چپ خود را پشت سر خود بگذارید، دست به دست هم بدهید.
 8. دست های خود را پشت سر بگذارید.
 9. بلند شدن با بلند بلند و راست راست نشستن. استنشاق
 1. بیرون آوردن و شروع به فرو رفتن به جلو خم شدن، دستان خود را محدود و ستون فقرات شما طولانی است. نگاهی به خود ( drishti ) در انگشتان چپ خود نگه دارید. زانوی راست شما به سمت راست حرکت می کند، اما پای راست خود را به طور جامد بر روی زمین کاشت. همه چیز درست است، اگر قورباغه راست شما از زمین بیرون می آید.
 2. سه تا پنج نفس را نگه دارید.
 1. قبل از آزاد كردن اتصال، به عقب به عمودي برويد و پا را با پاي راست راست بپوشانيد.
 2. اگر میخواهید این کار را به سبک کامل Ashtanga انجام دهید، قبل از انجام این کار به طرف دیگر بروید و به chaturanga بروید .

راهنمایی های مبتدی

تغییرات پیشرفته

 1. با نگه داشتن مچ دست چپ خود را با دست راست سعی کنید باند را تقویت کنید. شما می توانید شروع به صاف کردن سلاح های خود را در پشت خود را کمی اگر ممکن است.
 2. در نهایت، چانه تان ممکن است در جلو جلو شما باشد.