شما می دانید که دونده هستید ...

طنز در حال اجرا

دونده ها قطعا اوراق قرضه خاصی را به اشتراک می گذارند و گاهی اوقات دارای صفات، عادت ها و یا ویژگی های خاصی هستند که تنها دونده های دیگر می توانند درک کنند. اگر شما یک دونده هستید، ممکن است بتوانید به برخی از این توصیف ها مربوط یا قدردانی کنید.

شما می دانید که شما یک دونده هستید ...