علائم تماشاگر ماراتن الهام بخش

پشتیبانی از مهاجمان با نقل قول های الهام بخش

دونده های ماراتن قطعا می توانند از برخی الهامات در طول سفر 26.2 مایل خود استفاده کنند. در اینجا برخی از نقل قول های الهام بخش نشانه های تماشاگران وجود دارد:

نشانه های مارکتان بیشتر تماشاگران: