چگونه کفش های رانندگی خود را از بوی بد بدانید

کفش های در حال اجرا به خاطر پاهای عرق بد بو می شوند. اگر کفشهایتان از عرق شما مرطوب باشد، بوی بدتر می شود زیرا باکتری ها در حال رشد هستند. در اینجا چند نکته برای کمک به نگه داشتن کفشهای در حال اجرا خود از بدبختی است: