چگونه می توان از کاهش سرعت طناب برای Triceps خود استفاده کرد

افتادگی سه طرفه یکی از بهترین تمرینات برای توسعه سه پایه است. تغییرات شامل موقعیت گرفتن و دسته ی طناب به جای نوار افقی است. درست انجام شده، این واقعا سوختگی دارد

عضله سه قطبی brachii در عقب بازو قرار دارد و شامل سه سر است. این عضله بزرگتر از دوچرخه سواری در جلوی بازو است. در صورتی که این هدف شما باشد، ساختن بزرگترهای سه گانه، کلید بازوهای بزرگتر است.

در صورتی که دچار آسیب آرنج شده اید و یا در طول زمان درد شدید آرنج پایدار باشید، با این ورزش احتیاط کنید. اگر برای این تمرین تازه کار هستید، همانطور که همیشه، شروع به وزن سبک کنید تا بتوانید فرم مناسب را بدست آورید.

1 - قرار دادن بدن برای Triceps Pushdown

عکس قهرمان / گتی ایماژ

موقعیت بدن

2 - جنبش بدن، بررسی نقاط و تغییرات

حرکت بدن

  1. شکم کمر را ببندید
  2. در حالی که آرنج به طور کامل تمدید شده است، اما هنوز در موقعیت مستقیم، قفل شده، روی نوار دسته فشار ندهید. زانوها را کمی بر روی زانو قرار دهید، اما به اندازه کافی راست باقی بمانید. با خم شدن بیش از حد به جلو، عضلات پشت و شانه را جذب نکنید. آرنج را به بدن نزدیک کنید و در پایین راه بیافتید.
  3. اجازه دهید نوار به نقطه شروع تحت کنترل بازگردد و سعی نکنید وزن خود را با هم قرار دهید. (من می دانم - این ممکن است ترسیپس در آنجا سوزانده شود!)

بررسی امتیازات

به سهولت سهیم بکشید و بر روی ردیف کابل نشسته حرکت کنید .

تغییر ضمیمه طناب

اگر ورزشگاه شما کابلی و ماشین قرقره ای است که در این تمرین استفاده می شود، احتمالا دارای چندین فایل پیوست می باشد. این می تواند شامل یک نوار EZ، نوار زاویه ای V و یک اتصال طناب باشد.

شما می توانید با استفاده از پیوست طناب، تنوع را برای تمرین فشرده تریپسی خود اضافه کنید. به نظر می رسد یک طول کوتاه طناب ضخیم، در هر طرف با یک حلقه فلزی در مرکز برای اتصال به کابل، گره خورده است.

با استفاده از اتصال دلبستگی طناب می توانید تمرین کمی بیشتر بر روی سه پایه در پایین فشار قرار دهید اگر شما در پایین حرکت مکث کنید. شکل و حرکت برای پیوستن طناب به عنوان نسخه نوار مشابه است.