چگونه به ضرب و شتم خستگی تردمیل

چگونه خستگی تردمیل را ضرب می کنید؟ تردمیل ها بدن را تمرین می کنند، اما ذهن نیستند. تاکتیک های خوب برای جلوگیری از خستگی در طول تمرین تردمیل: