در حال نقل قول در مورد درد

هر دو طرف در مسابقه یا آموزش هستند، گاهی اوقات دونده ها باید با درد مبارزه کنند. از این نقل قول ها در مورد در آغوش گرفتن درد و از طریق آن الهام گرفته باشید.

بیشتر شایعات نقل قول
نقل قول ها درباره بد اجرا می شود