دروازه پاریگزاسانا در یوگا

یوگا از خم شدن جلو و خم شدن جلوگیری می کند، اما خم شدن آن زیاد نیست. دروازه مطرح می کند فرصتی نادر است که واقعا به سمت بدن شما برسد و ماهیچه های غفلت شده بین دنده های شما را بشکند. این در طول بارداری بسیار بزرگ است وقتی که شما نیاز به هر اتاق اضافی به عنوان شما می توانید در آنجا وجود دارد.

دستورالعمل ها

  1. با ران های خود عمود بر کف و باسن های خود را روی زانو قرار دهید و موقعیت زانو خود را درست کنید. اگر حساس باشند، زیر پاهایتان قرار دهید.
  2. راست را به سمت راست خود بکشید تا زانو و مچ پا را در راستای چپ راست قرار دهید.
  3. انگشتان دست خود را به جلو بچرخانید تا پای راست به سمت ماته موازی باشد.
  4. در عین حال به سمت گوش چپ خود بکشید و به دست چپ خود برسید.
  5. نفس کشیدن و لگن خود را به سمت راست بکشید، بازوی چپ را روی سرتان بگذارید. دست راست خود را پایین بیاورید و در پای راست خود بمانید.
  6. نگاهی به زیر بازوی چپ گسترش دهید.
  7. برای چندین نفره بمانید، ستون فقراتتان را بر روی استنشاق خود بکشید و عمق نفوذ خود را روی بدن خود بکشید.
  8. راست دست خود را ببندید و زانوی راست خود را در کنار سمت چپ قرار دهید. کشش را در طرف دیگر تکرار کنید.

راهنمایی مبتدی

مراقب باشید وزن زیادی را در دست ندهید که روی پای خود قرار دارد.

لمس نور را نگه دارید تا هسته شما فعال باشد

نکته پیشرفته

به جای آوردن پا به راست موازی، پا را در راستای پای راست حفظ کنید، در صورت امکان، توپ خود را به کف بسپارید.