چگونگی آماده شدن برای جراحی ACL

پیشتر شما بیشتر پیش میآید، جراحی زانو شما ضعیفتر خواهد شد

آیا در تقویم شما جراحی برای تعمیر رباط صلیبی قدامی آسیب دیده (ACL) در زانوی شما وجود دارد؟ شما تنها نیستید: این بیت بسیار کمی از بافت همبند به راحتی صدمه دیده است. خوشبختانه، تقریبا همیشه ACL پاره شده می تواند با آرتروسکوپیک ترمیم شود - به این معنی که جراح فقط باید چند برش کوچک را برای ایجاد یک دوربین کوچک و ابزار جراحی در اطراف رباط بسازد.

این بسیار کمتر تهاجمی است تا باز شدن زانو به طور کامل، کمتر خطرناک و آسان تر از بازیابی.

آماده شدن برای جراحی ACL

گفت که عمل جراحی آرتروسکوپی ACL یک پیاده روی در پارک نیست. در اینجا چیزی است که شما باید قبل از آن انجام دهید تا آن را به آسانی در خود و جراح خود به همان اندازه ممکن آسان کند.

منبع:

کلینیک مایو. "راهنمای آسیب ACL."