آهنگ ها با کلمه "اجرا" در آنها

همه این آهنگ های در حال اجرا یک چیز مشترک دارند: همه آنها در کلمه title اجرا می شوند. آنها برای گرفتن انگیزه شما در طول یک دوره سخت یا یک مسابقه طولانی، مناسب هستند.

1. "اجرای این شهر" - جی-Z با ریحانا و Kanye غرب

2. "فراری" - بون جوی

3. "متولد به اجرا" - بروس اسپرینگستین

4. "Run-Around" - مسافر بلوز

5. "Runnin Down A Dream" - تام پتی

6. "آماده برای اجرا" - Dixie Chicks

7. "اجرای" - روح جمعی

8. "اجرای به شما" - برین آدامز

9. "راه اندازی این تپه" - کیت بوش

10. "ما این را اجرا می کنیم" - Missy Elliott

11. "راه رفتن به تپه ها" - Iron Maiden

12. "در حال اجرا با شیطان " - ون هالن

13. "قطار فراری" - پناهندگی روح

14. "دونده" - مانفرد مان

15. "اجرا برای زندگی شما" - The Beatles

بیشتر اجرای آهنگ ها: